Ymuno

Mae Undod yn falch o gyhoeddi lansiad ei aelodaeth.

Rydym yn fudiad gweriniaethol, democrataidd, gwrth-hierarchaidd a sefydlwyd er mwyn sicrhau annibyniaeth i Gymru. Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim i unrhyw un sy’n cytuno i gefnogi ein hegwyddorion craidd, tra bydd opsiynau o ran cyfraniadau ariannol yn cael eu cynnig maes o law.

Mae aelodaeth Undod yn golygu eich bod yn ymuno â ni er mwyn adeiladu dyfodol gwell i bobl yng Nghymru a ledled y byd, trwy ymatebion radical a blaengar i’r heriau a wynebwn. P’un ai ydych yn dewis ymuno er mwyn lledaenu ein neges, neu gymryd rhan fwy gweithredol, bydd eich llais yn helpu sicrhau bod yna weledigaeth ar gyfer annibyniaeth yng Nghymru – un sydd wedi’i gwreiddio mewn cyfiawnder cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol, yn hytrach nag annibyniaeth er ei fwyn ei hun.

Trefniant

Ar hyn o bryd mae Undod yn cael ei gydlynu gan rwydwaith o gyfrannwyr ledled y wlad, heb strwythur arweinyddol ffurfiol eto. Bydd aelodau’n gymwys i bleidleisio mewn cyfarfodydd cenedlaethol yn y dyfodol, i ethol nifer o gynrychiolwyr ar gyfer y mudiad. Bydd y cynrychiolwyr yma yn ymgymryd â swyddogaethau allweddol i gydlynu a threfnu gweithgareddau, er mwyn cefnogi ymdrechion yr aelodaeth.

Bydd ymaelodi yn golygu mai chi yw’r cyntaf i glywed newyddion am Undod, ac mi fydd yn ei gwneud yn haws i chi ein cefnogi ni, ym mha bynnag ffordd sy’n addas i chi. Anogir ein haelodau i gydlynu yn lleol gyda phobl eraill sy’n rhannu gwerthoedd Undod, ac i drefnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd sy’n berthnasol iddynt hwy neu’r gymuned lle maent yn byw. Bydd y rhwydwaith Undod Cymru-gyfan yn cefnogi ac yn hyrwyddo’r gweithgareddau lleol hyn, fel bod modd inni dyfu fel mudiad llawr gwlad sydd yn creu newid radical yng Nghymru.

Manylion cyswllt

Nid yw’r aelodaeth yn gyfyngedig i’r rhai sy’n byw yng Nghymru. Rydym yn croesawi cydsefyll ac undod gyda grwpiau ac unigolion eraill o’r un anian, ar draws y byd, sy’n gweithio tuag at ddyfodol gwell trwy ddulliau radical a blaengar.

Wrth ymaelodi rydych yn cytuno i Undod ddal eich manylion cyswllt a defnyddio’r rhain i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am gyfarfodydd, digwyddiadau ac ymgyrchoedd sydd ar y gweill gan Undod.

Ffurflen aelodaeth ar-lein yn fuan

Manylion cyswllt yw eich enw, cyfeiriad e-bost ac yn ddewisol eich rhif ffôn. Bydd Undod yn cadw eich data personol yn ddiogel ac yn unol â chanllawiau arfer gorau GDPR. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion cyswllt ag unrhyw sefydliadau trydydd parti.